19 กรกฎาคม 2550

สาระสำคัญของ พ.ร.บ. (6)สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (6)


6. บทกำหนดโทษสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา 22 - 24)

..... มาตรา 22 ห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่เปิดเผย หรือส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา 18 ให้แก่บุคคลใด
.......... ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการระทำเพื่อประโยชน์ ในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือเป็นการกระทำตามคำสั่ง หรือที่ได้รับอนุญาตจากศาล
.......... พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

..... มาตรา 23 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดกระทำ โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นล่้วงรู้ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลของผู้ใช้บริการ ที่ได้มาตามมาตรา 18 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น