19 กรกฎาคม 2550

สาระสำคัญของ พ.ร.บ. (4)

สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

4. เขตอำนาจของศาลในการพิจารณาคดี
.....- Arm's length Doctrine
..........มาตรา 17 ผู้ใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกราชอาณาจักร และ
...............(1) ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนไทย และรัฐบาลแห่งประเทศที่ความผิดได้เกิดขึ้นหรือผู้เสียหาย ได้ร้องขอให้ลงโทษ หรือ
...............(2) ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทย หรือคนไทย เป็นผู้เสียหาย และผู้เสียหายได้ร้องขอให้ลงโทษ
..........จะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร

...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น