19 กรกฎาคม 2550

สาระสำคัญของ พ.ร.บ. (3)

สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (3)

3. อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายใหม่ (มาตรา 18 - 21 และมาตรา 27)
..... - อำนาจของเจ้าพนักงานโดยเด็ดขาด
...............(1) มีหนังสือสอบถาม / ให้ส่งคำชี้แจงเป็นหนังสือ เอกสาร ข้อมูล
...............(2) เรียกข้อมูลเอกสารทางคอมพิวเตอร์
...............(3) ส่งให้ส่งมอบข้อมูล
..... - อำนาจของเจ้าพนักงานที่ต้องขออำนาจศาล
...............(4) ทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
...............(5) ส่งให้บุคคลส่งมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์
...............(6) ตรวจสอบ หรือเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์
...............(7) ถอดรหัสลับของข้อมูลคอมพิวเตอร์
...............(8) ยึด หรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น